اینهایی که

29.Jun.2020

اینهایی که

اینهایی که میبیند فقط یک علت دارهمادر نقاش و پدر خطاطسعیم بر اینه تا از این ارثیه درست استفاده کنم و درست لذت ببرمبا این کار غر زدن هام رو مینویسم و روی کاغذ این شکلی غر میزنم خط خطاطی نقاشی painting art artistsoninstagram couler color colorful family father mother پدر مادر

Top Blog Posts